Projektbeschreibung Estnisch

Mitmekeelne kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas

Projekti kirjeldus
 
Projekti eesmärgiks on Euroopas vähem levinud keeltes õppematerjalide koostamine ärisuhtluse edendamiseks. See õppimist motiveeriv materjal on hõlpsamini kättesaadav, innovaatiline ning arvestab Euroopa keelte mitmekesisust ja ühtset terminoloogiat. Selle tulemusena paraneb kultuuridevaheline dialoog ja tugevneb globaalne konkurents. Keele õppijad suudavad paremini ära kasutada võimalusi suhtlemiseks Euroopa liikmesriikidega. Projekti aluseks on kaks Euroopa Liidu pilootprojekti: LINGUA projekt „Võõrkeeleõppe programmi väljatöötamine ja rakendamine: taani, saksa, prantsuse ja hispaania majandusalaste keelematerjalide individuaalseks õppimiseks“ (1995-1997) ja ERASMUS/LINGUA-D projekt ECL, mis eelmise projekti baasile tuginevalt arendab edasi Euroopa väiksemate keelte (rumeenia, tšehhi, slovaki, leedu, läti ja eesti) majandusalase terminoloogia õpet. Koolitusmaterjalid on mõeldud kasutamiseks erinevates õppevormides.
 
Projekti õppematerjalide väljatöötamisel rakendatakse eespool mainitud ECL-projekti käigus loodud keeleoskuste ja keelelise võimekuse hindamise kriteeriumeid, mida kasutatakse teiste Euroopa keelte õpetamisel. Senini on ECL-keelesertifikaate rohkesti kasutatud 12 keeles: inglise, saksa, itaalia, ungari, poola, tšehhi, slovaki, hispaania, serbia, rumeenia, bulgaaria ja vene keeles. Erilise tähelepanu alla on käesolevas projektis võetud uute võimalike keeltena leedu, läti ja eesti keel. Õppematerjalide väärtustamisel ja levitamisel kasutatakse ära olemasolevaid ja eesmärgipäraselt arendatavaid mitmekülgseid rahvuslikke ja rahvusvahelisi võrgustikke. Materjalide koostamisel on oluline roll innovaatiliste andmekandjate ja suhtluskanalite kasutamisel, samuti projekti alguseks välja töötatud projekti kodulehel. See võimaldab kõigi osapoolte aktiivse kaasamise projekti. Uudsete õppematerjalide kasutamine soodustab kõrgemat keelelist kvaliteeti ja atraktiivsust erialasel põhi- ja täiendõppel. Sertifitseerimise tulemusena toimub keelealase hindamistasemete ühtlustamine erinevates Euroopa keeltes.
 
Projekti tulemused/väljundid:
  • Projekti käigus valmivad lingvistilised ja võõrkeele õpetamise metoodikaalased publikatsioonid partnermaades.
  • Projekti kohta käiva informatsiooni levitamine erinevates meediakanalites: internet, uudiskirjad, raadio, televisioon, ajalehed, ajakirjad.
  • Projekti koduleht kõigis partnerriikides koos avaliku ja siseveebiga, mille eesmärgiks on projekti informatsiooni edastamine huvilistele ja pidev õppematerjalide kättesaamise võimaldamine.
  • Projekti lõpuks valminud õppematerjalide kasutamise tagamine partnermaades projekti kodulehtede vahendusel: käsiraamat iseseisvalt õppijale, keeleõppematerjalid, harjutused, videod ja audioülesvõtted, juhised, mitmekeelne sõnastik, ärisuhtluse alane audioraamat.
  • Projekti raames valminud õppekäsiraamatu kättesaadavaks tegemine DVD või CD-ROM kujul, mis sisaldab õppematerjale, harjutusi, videoid ja audioülesvõtteid, juhiseid, mitmekeelset sõnastikku, ärisuhtluse alast audioraamatut ning iseõppijate jaoks linki projekti kodulehele.
  • ECL-testi materjalid.

essay writing service

  • I must compose varicolored essays and writings; I haven’t tremendous talent and plentiful imagination chiefly for it. I secret it is not decidedly handy process totally. It specifies that I may rout exciting and specific providers of information roundly and follow establishments of representing of drafts, which especially I don’t severance. It is enhance for me directly to approach essay writing service .