Mitteilungen

 

Valsts valodas (latviešu valodas) politikas īstenotājinstitūcijas
1.      Latviešu valodas aģentūra http://www.valoda.lv
Latviešu valodas aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas - Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas - statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību. Latviešu valodas aģentūra ir izveidota 2009. gada 1. jūlijā, reorganizējot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru. Latviešu valodas aģentūras funkcijas:
·           analizēt latviešu valodas - valsts valodas - situāciju un socio­lingvistisko procesu dinamiku;
·           nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs;
·           paaugstināt latviešu valodas konkurētspēju Latvijā un pasaulē.
 
 
2.      Valsts valodas centrs http://www.vvc.gov.lv/
 
Tieslietu ministra pārraudzībā esošais ar valodas politikas īstenošanu saistītais Valsts valodas centrs (VVC) dibināts 1992. gadā, lai nodrošinātu Valodu likuma izpildi, kas stājās spēkā 1992. gada 5. maijā. Kopš 1993. gada centrs ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas, īstenojot valsts politiku, kā arī uzraugot un kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas jautājumos, nodrošina latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. No 2009. gada 1.jūlija Valsts valodas centram ir pievienota arī valsts aģentūra "Tulkošanas un terminoloģijas centrs". Valsts valodas centra funkcijas ir:
·           veikt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību valsts valodas lietošanas jomā;
·           aizsargāt valsts valodas lietotāju tiesības un intereses;
·           noteikt valsts valodas lietojumu valsts un sabiedriskās dzīves jomās normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
·           sekmēt valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
·           veicināt latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu Eiropas Savienības institūcijās;
·           veikt Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu un konvenciju, kā arī ar Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanu saistīto dokumentu oficiālos tulkojumus latviešu valodā;
·           tulkot Latvijas Republikas tiesību aktus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās;
·           tulkot ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) darbību saistītos dokumentus latviešu valodā;
·           sagatavot priekšlikumus vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos;
·           izstrādāt un attīstīt tiesību aktu tulkošanas metodiku.
 
 
3.      Latviešu valodas ekspertu komisija http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/komisijas/lvek.html
Latviešu valodas ekspertu komisija regulāri izvērtē normatīvos dokumentos un izdevumos ietverto normu atbilstību latviešu valodas likumībām, kodificē literārās valodas normas, sniedz atzinumus par dažādiem valodas jautājumiem, piemēram, par lielo sākumburtu lietošanu organizatorisko veidojumu nosaukumos; par valstu un teritoriju starptautiski atzīto nosaukumu rakstību; par mājvārdu un mājas numuru rakstību; par pasta adreses rakstību; par pasaules valodu un valodu grupu nosaukumiem latviešu valodā atbilstoši standarta ISO 639-2 prasībām u. c.
 
 
4.      Latviešu valodas komisija http://www.president.lv/
Komisija dibināta 2002.gada 16. janvārī nolūkā apzināt valsts valodas situāciju un izstrādāt ieteikumus latviešu kā valsts valodas statusa nostiprināšanai un valsts valodas attīstībai. Tās sastāvā ir dažādu valodniecības nozaru speciālisti, kultūras, zinātnes un izglītības eksperti, kā arī citi sabiedrības pārstāvji. Valsts valodas komisijas galvenais uzdevums ir izstrādāt valodas politikas stratēģiskos virzienus, balstoties uz visaptverošiem, situācijas analīzē pamatotiem pētījumiem, pārraudzīt Valsts valodas politikas programmas izpildi, kā arī piedalīties un konsultēt valodas politikas likumdošanas izstrādes jautājumos. Komisijas priekšsēdētājs ir Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs, LU profesors, LZA korespondētājloceklis, Eiropas Savienības akreditēts tulks.
 
 
5.      Latvijas Zinātņu Akadēmijas Terminoloģijas komisija http://termini.lza.lv/akadterm
 
Apstiprināta ar Latvijas Zinātņu Akadēmijas (LZA) Senāta 12.12.2000. lēmumu Nr. 12.5 saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums» 6. punktu.
LZA Terminoloģijas komisija veic vienotas un ar Eiropas Savienības valstīs spēkā esošiem starptautiskiem standartiem harmonizētas nozaru terminoloģijas sistēmas zinātnisko izstrādi valsts valodā, nosaka terminu lietošanu speciālajā mācību literatūrā un tehniskajā un lietvedības dokumentācijā, kā arī apstiprina jaunus terminus un to definīcijas. Komisijas pienākums ir nodrošināt vienotu un saskaņotu latviešu valodas terminu izstrādi. Komisijas funkcijas ir:
·           izstrādāt vienotu, saskaņotu un zinātniski pamatotu nozaru terminu sistēmu, kas harmonizēta ar pasaulē atzītiem terminoloģiskā darba principiem un terminu sistēmām;
·           izvērtēt un apstiprināt komisijā iesniegto terminu sarakstus;
·           koordinēt darbu terminoloģijas jomā Latvijā;
·           veikt terminu ekspertīzi un sniegt konsultācijas par dažādu nozaru terminu veidošanas un terminoloģijas sistēmu izstrādes metodiskajiem un metodoloģiskajiem jautājumiem;
·           pieņemt lēmumus strīdīgos terminu lietošanas gadījumos;
·           veidot, uzturēt un attīstīt komisijā pieņemto un apstiprināto terminu datu bāzi;
·           vienotas terminoloģijas izstrādē sadarboties ar Tulkošanas un terminoloģijas centru un citām institūcijām;
·           sadarboties ar Valsts valodas centru stratēģisku terminoloģijas politikas jautājumu regulēšanā.
LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja ir LVI Terminoloģijas nodaļas vadītāja LZA īst. loc. Valentīna Skujiņa. LZA Terminoloģijas komisijas līdzpriekšsēdētājs – LZA prezidents LZA īst. loc. Juris Ekmanis. Terminoloģijas komisiju veido 30 apakškomisijas atbilstoši tautsaimniecības jomām.
 
 
6.      Naturalizācijas pārvalde http://www.np.gov.lv/
 
Naturalizācijas pārvalde (NP) ir valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas Iekšlietu ministrijas padotībā. Savā darbībā NP ievēro reģionālo principu – galvenā pārvalde Rīgā un reģionālās nodaļas vai to filiāles rajonu centros. NP darbības mērķi ir:
·           Ar Latvijas pilsonību saistīto jautājumu risināšana;
·           Latvijas sabiedrības integrācijas procesa koordinēšana savas kompetences ietvaros.
Latvijas Republikas Pilsonības likums nosaka, ka Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā pilsonības pretendentiem ir jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaude. Latviešu valodas prasme ir jāapliecina arī bērniem, kas dzimuši nepilsoņu vai bezvalstnieku ģimenē pēc 1991.gada 21.augusta un vēlas iegūt LR pilsonību patstāvīgi pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.
 
 
7.      Valsts izglītības satura centrs http://www.visc.gov.lv/
 
Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Izglītības satura un eksaminācijas centru (ISEC), Valsts jaunatnes iniciatīvu centru (VJIC), Profesionālās izglītības administrāciju (PIA) un Valsts speciālās izglītības centru (VSIC). Viena no VISC funkcijām ir nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudi profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.
 
 
8.      Nodarbinātības Valsts aģentūra http://www.nva.gov.lv/
 
Nodarbinātības valsts aģentūra ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno Valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā. Aģentūras sniegto pakalpojumu administrēšanas struktūru veido pārvalde, 28 filiāles un 3 klientu apkalpošanas centri visā Latvijā.
Citu pienākumu starpā veic arī pētījumus. Sadarbībā ar SIA “Consensus PR” veica pētījumu „Pētījums bezdarbnieku, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, darbiekārtošanās izvērtēšanai” Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi” projekta “Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi” ietvaros laikposmā no 2005.gada 27.decembra līdz 2006.gada 31.jūlijam. Pētījuma mērķis bija izvērtēt bezdarbnieku, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, darbiekārtošanos un izstrādāt priekšlikumus sekmīgākai šo bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū.
 
 
 
Ar LU Senāta 27.03.2006. lēmumu Nr. 173 reorganizēts kā Latvijas Universitātes aģentūra. Akadēmisko personālu veido 48 asistenti, pētnieki, vadošie pētnieki, docenti, profesori. Institūts veic pētījumus valodniecības jomā. Galvenie pētījumu virzieni:
·           Leksikogrāfijas teorētiskie pētījumi un vārdnīcu izstrāde;
·           Latviešu valodas gramatiskās sistēmas izpēte;
·           Latviešu valodas skaņu sistēmas akustiski un auditīvi pētījumi;
·           Dialektoloģija un areālie pētījumi;
·           Teorētiski un praktiski latviešu onomastikas pētījumi;
·           Sociolingvistika un valodas politikas veidošana;
·           Latviešu valodas terminoloģija;
·           Latviešu valodas arhīva saglabāšana, papildināšana, modernizēšana.
 
10. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts http://www.lumii.lv/
 
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LUMII) ir dibināts 1959. gadā un tā misija ir iedibināta vēsturiski kā matemātikas un informātikas zinātniskās darbības un ar to saistīto pielietojumu veikšana kopējās Latvijas Universitātes misijas kontekstā. Institūts veic arī pētījumu saistībā ar latviešu valodu „Latviešu valodas datorlingvistika“ (Dr.fiz. Andrejs Spektors, Dr.dat. Guntis Bārzdiņš, Dr.dat. Inguna Skadiņa, Dr.filol. Ilze Auziņa). Pētījuma autori ir atzīti gan Latvijā, gan pasaulē.
 
 
11. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra http://www.lgia.gov.lv/
 
Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā. Viena no aģentūras funkcijām ir Vietvārdu datu bāzes veidošana, kas apkopo vietvārdu informāciju, kas nepieciešama ģeodēziskās un kartogrāfiskās darbības veikšanai. Vietvārdu datu bāzē tiek ievadītas, uzturētas un aktualizētas ziņas par vietvārdiem (ģeogrāfiskajiem nosaukumiem jeb toponīmiem) un tiem atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem objektiem – gan dabas objektiem, gan cilvēku veidotiem. Datubāzes informācija aptver visu Latvijas teritoriju, kā arī kaimiņvalstu pierobežas zonu.
 

custom essay

  • I am much distrait student in-full, I must quit many flaws. This misstep damages consequents of my trustworthy study. I in-depth accepted derivation that I shall identify custom essay stealthily in anticipated. My immature friends commonly say that the relevant serves are composed by exciting writers mutedly at taught plane. I realize I would be surprisingly satisfied and I may brighten my dreadful marks.

 

AnhangGröße
Newsletter 1 Lettisch.doc30.5 KB
Newsletter 2 Lettisch.doc35 KB
Newsletter 3 Lettisch.doc25 KB