ECL

 

Latviešu valodas pārbaude pilsonības iegūšanai
 

 

Pārbaudes

Latvijas Republikas Pilsonības likums nosaka, ka Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā pilsonības pretendentiem ir jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaude. Latviešu valodas prasme ir jāapliecina arī bērniem, kas dzimuši nepilsoņu vai bezvalstnieku ģimenē pēc 1991.gada 21.augusta un vēlas iegūt LR pilsonību patstāvīgi pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.

 
Pārbaužu līmeņi un atbilstība starptautiskajiem standartiem
Latviešu valodas prasmes pārbaudes saturs, formas, norise un prasmju vērtēšana ir izstrādāta sadarbībā ar Eiropas Padomes ekspertiem atbilstoši Eiropas Padomes noteiktajam valodas prasmes B1 (ALTE 2.) līmenim. Pēc latviešu valodas prasmes pārbaudes modeļa izstrādāšanas sadarbībā ar Eiropas Padomes ekspertiem Eiropas Padome atbalstīja Naturalizācijas pārvaldes uzņemšanu 1998.gadā Eiropas valodas prasmes pārbaudītāju asociācijā (ALTE) kā asociēto locekli, bet no 2004.gada Naturalizācijas pārvalde ir pilntiesīga ALTE locekle. Pašreiz Naturalizācijas pārvalde darbojas ALTE apakškomisijā, kas nodarbojas ar valodas prasmes pārbaudes un prasmju vērtēšanas jautājumiem saistībā ar pilsonības iegūšanu.
 
Pārbaudes mērķis irpārliecināties par pilsonības pretendenta latviešu valodas prasmi un spēju apzināti lietot valodu. Pretendentam jāprot latviešu valoda tādā līmenī, lai viņš varētu sekmīgi integrēties sabiedrībā, sazināties ikdienā un sabiedriskās situācijās.
 
Latviešu valodas prasmes pārbaudes saturs atbilst ALTE otrajam līmenim: http://www.alte.org/framework/level2.php
 
Latviešu valodas prasmes pārbaude
Latviešu valodas prasmes pārbaudei ir divas daļas – rakstiskā un mutvārdu daļa, kuru ietvaros tiek pārbaudītas 4 prasmes:
1. Klausīšanās - šajā pārbaudes daļā tiek novērtēta pretendenta prasme uztvert valodu kā klausītājam. Pretendents klausās tekstus, kas pietuvināti ikdienas sarunām, piemēram, īsu divu cilvēku dialogu, informāciju pa radio (monologu), piemēram, laika prognozi, izmaiņas vilcienu sarakstā u.tml.
2. Lasīšana - pretendents lasa dažāda rakstura sadzīves tekstus un vienkāršus oficiālus paziņojumus, piemēram, dažādas norādes, neformālas vēstules/zīmītes, sludinājumus u.tml., izprotot tekstā ietverto ideju un atrodot nepieciešamo informāciju. 
3. Rakstīšana - pretendents aizpilda veidlapu, raksta īsu vēstuli par sadzīves rakstura tematu, apliecinot, ka prot sniegt informāciju par sevi un sazināties rakstiski sadzīves situācijās.
4. Runa - pretendents atbild uz 10 intervijas jautājumiem par sevi, sarunājas par sadzīves situāciju, pastāsta par doto attēlu un izsaka savas domas par to.
 
 
Avots: Naturalizācijas pārvaldes mājas lapa, sadaļa „Pilsonība”: http://www.np.gov.lv/?id=434&sa=434&top=415&lang=

essay writing help

  • I determine essay writing help stealthily, because I must invent monogamous renewed compositions. Haphazard I haven’t bulky talent and affluent imagination specifically for it widely. I am surely joyful with my professed ordered remains, because mainly they are entered in creative steam at-large and ample. The accountable writers turn many specifications, shoving to do essay mend.
AnhangGröße
5_Valsts_valodas_prasmes_parbaudes_statistika1.doc146 KB